Nasza historia

Stowarzyszenie powstało w celu podnoszenia jakości szkolenia przyszłych pracowników branży turystyczno-hotelarskiej. Skupiło społeczników, głównie ze szkół hotelarsko-gastronomicznych i turystycznych, a także przedstawicieli branży turystycznej i hotelarskiej oraz środowiska naukowego, zainteresowanego procesami edukacyjnymi.

Zostało powołane w 1995 r. jako Stowarzyszenie na rzecz rozwoju branży hotelarsko-turystycznej w Polsce – Hotel – Szkoła 2000. Skupiając przedstawicieli szkolnictwa zawodowego i branżowych jednostek gospodarczych, organizowano modelowe szkolenia dla nauczycieli oraz praktyki – warsztaty (głównie zagraniczne) dla uczniów szkół branży turystycznej i hotelarskiej. Inicjowano i organizowano pracownie zawodowe w szkołach.

Innym osiągnięciem Stowarzyszenia, uzyskanym dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki, było włączenie problematyki turystycznej do programu współpracy w ramach umowy rządowej między Rządem Polski a Rządem Republiki Federalnej Niemiec. Efektem było utworzenie w Kołobrzegu pierwszego w Polsce warsztatu praktycznej nauki zawodu o charakterze hotelu szkoleniowego oraz utworzenie zespołu polsko-niemieckiego ds. rozwoju programów praktycznej nauki zawodu.

Również z inicjatywy Stowarzyszenia „Hotel – Szkoła 2000” w 1998 roku ukonstytuowała się Rada Organizacji Turystycznych, Hotelarskich i Gastronomicznych, która zgodnie z przyjętym regulaminem jest niezależnym, pozarządowym ciałem konsultacyjnym, utworzonym w celu wymiany informacji, doświadczeń, zacieśniania współpracy oraz wypracowywania wspólnych stanowisk i opinii.

Celem stowarzyszenia było także pozyskiwanie środków finansowych, szczególnie z Funduszu PHARE dla realizacji założonych zadań. Upowszechnienie w Polsce Funduszy Leonardo da Vinci w roku 1999, które były skierowane na finansowanie bezpośrednio małych i średnich przedsiębiorstw, w tym szkół, zamknęło Stowarzyszeniu główne środki finansowe na dotychczasową działalność.

Zmieniło to sytuację Stowarzyszenia.

W wyniku wielostronnych dyskusji opracowano nowy program, który zachował poprzednie kierunki działalności Stowarzyszenia, rozszerzając go jednocześnie o nowe, tj.:

  • Upowszechnienie kształtowania jakości działalności turystycznej i hotelarskiej.
  • Inicjowanie i organizowanie wolontariatu dla podnoszenia jakości życia w wybranych segmentach, jak turystyka, rekreacja, ekologia i ochrona środowiska.

W konsekwencji rozszerzono Statut oraz dokonano zmiany nazwy Stowarzyszenia, co pozwala na dotarcie do nowych środowisk.

Od września 2006 r. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego.

Przekaż 1 procent podatku należnego za 2012 rok dla organizacji pożytku publicznego