Misja

Misją Stowarzyszenia jest upowszechnianie profesjonalnych rozwiązań w zakresie zarządzania oraz poziomu standardów jakości usług w turystyce

Stowarzyszenie realizuje misję poprzez:

  • Upowszechnianie wiedzy w zakresie turystyki, hotelarstwa i gastronomii, a także tradycji i wzorców gościnności.
  • Popularyzowanie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania jednostkami turystycznymi, w tym zarządzania jakością, oraz świadczenie usług zgodnie z normami i standardami obowiązującymi w UE.
  • Inicjowanie i organizowanie różnych form współpracy jednostek działających w przemyśle turystycznym i jego otoczeniu.
  • Promowanie norm i zasad etyki zawodowej, w tym zachowań proekologicznych w branży turystycznej.
  • Inspirowanie wyższych uczelni w zakresie wzbogacania teorii jakościowego rozwoju branży turystycznej i praktyki wolontariatu.
  • Wspieranie współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
  • Stosowanie najlepszych rozwiązań w zakresie przygotowania kadr dla potrzeb przemysłu turystycznego i poszukiwanie nowych, celem kształcenia zawodowego w oparciu o doświadczenia Polski i krajów Unii Europejskiej.
  • Tworzenie warunków do efektywnej współpracy zawodowej branży turystycznej z podmiotami gospodarczymi i ich zrzeszeniami w zakresie programowania i realizacji praktyk zawodowych oraz wymiany doświadczeń.
  • Inspirowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz podnoszenia jakości życia w turystyce, rekreacji, ekologii i ochrony środowiska.

Przekaż 1 procent podatku należnego za 2012 rok dla organizacji pożytku publicznego